УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ № 07/07/020
м. Київ «07» липня 2020 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «Магнетто Україна», компанія належним чином створена відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: 42989847, в особі Генерального директора Старікова Р. В., який діє на підставі Статуту, що надалі іменується «ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, юридична особа або фізична особа підприємець, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, що надалі іменується «КОРИСТУВАЧ», що далі іменуються окремо «СТОРОНА», а разом - «СТОРОНИ», уклали даний Договір (надалі – Договір) про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Для цілей цього Договору нижченаведені терміни, якщо контекст і зміст цього Договору не вимагають іншого, мають наступні значення:
1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, адресована необмеженому колу фізичних осіб, яка являється офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з Користувачами Договір про надання комплексу Послуг на умовах, що містяться в публічній оферті у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України.
1.2. Договір – правочин, складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання та отримання Послуг Виконавця, укладений між Виконавцем і Користувачем на умовах Публічної оферти в момент акцепту Користувачем її умов. Цей договір є відкритим і загальнодоступним документом, що розташований в мережі інтернет за адресою: https://magnetto.store/ua/lh/ca
1.3. Мобільний додаток «MAGNETTO» (далі – «Мобільний додаток») - програмне забезпечення, що призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях.
1.4. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Магнетто Україна», код ЄДРПОУ: 42989847, який надає комплекс послуг з використанням Мобільного додатку «MAGNETTO» на викладених в даному Договорі умовах.
1.5. Користувач Мобільного додатку (далі – Користувач) – будь-яка фізична особа, юридична особа або фізична особа підприємець, яка користується послугами Мобільного додатку для отримання інформації, придбання товарів чи вирішення будь-яких інших задач, що не суперечать умовам використання цього Мобільного додатку та законодавству.
1.6. Акцепт – повна та безумовна згода Користувача на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою та прийняття Користувачем усіх умов Договору без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно з частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України. Встановлення або завантаження Мобільного додатку в мобільний пристрій Користувача, реєстрація у Мобільному додатку або отримання Мобільного додатку Користувачем будь яким іншим шляхом є акцептом і підтвердженням згоди Користувача з умовами цієї Угоди.
1.7. Мережа магазинів «*» (далі – Компанія) – компанія та/або уповноважені її особи, які використовують Мобільний додаток для взаємодії з Користувачем з метою забезпечення надання певних послуг та/або інформації.
1.8. Політика конфіденційності – діяльність з управління та керівництва сервісом, яка не підлягає розголосу (міститься у Додатку №1 до цього Договору).
1.9. Припинення надання Послуг – припинення надання Послуг Виконавця до усунення причин, що призвели до цього припинення, в тому числі у разі невиконання Користувачем своїх зобов'язань за Договором.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Даний Договір є офіційною публічною офертою Виконавця укласти Договір, за умовами якого Виконавець надає Користувачу можливість здійснення покупок через Мобільний додаток «MAGNETTO». Користувачем Мобільного додатку «MAGNETTO» вважається будь-яка фізична особа, юридична особа або фізична особа підприємець, яка коли-небудь здійснювала будь який доступ до Мобільному додатку та досягла віку, допустимого для акцепту цієї Угоди. Мобільний додаток є програмою хмарної комунікації між "Користувачами" і WEB-інтерфейсом Програми, розробленої для мобільних пристроїв, що працюють під управлінням операційних систем «iOS» та «Android» (далі - мобільні пристрої).
2.2. Даний Договір є публічним договором відповідно до положень статті 633 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для усіх осіб, та укладається між Виконавцем і Користувачем у формі договору приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України.
2.3. Сторони гарантують, що володіють необхідною цивільно-правовою дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
2.4. Встановлення Мобільного додатку на мобільний пристрій Користувача є акцептом і підтвердженням згоди Користувача з умовами цього Договору.
2.5. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його даних, у тому числі персональних.
2.6. Перед початком оплат в Мобільному додатку Користувач вводить свої особисті дані та проводить реєстрацію, які включають у себе номер телефону мобільного зв'язку. У додаткових параметрах Користувач на власне бажання має право надати інформацію щодо ім'я (ПІБ Користувача), електронну адресу, стать, дату народження, адреси місця доставки товарів Користувача. У разі небажання Користувача надавати особисту інформацію Користувач має обмежений доступ до використання функцій Мобільного додатку.
2.7. Ця Угода може бути змінена та/або доповнена Виконавцем в односторонньому порядку без будь- якого спеціального повідомлення. При цьому продовження використання Мобільного додатку після внесення змін і/або доповнень до цієї Угоди означає згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
2.8. Звернення, пропозиції і претензії Користувачів, пов'язані з функціонуванням Мобільного додатку, можуть бути спрямовані на адресу електронної пошти: E-mail: support@magnetto.store
2.9. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує своє право і дієздатність, а також достовірність своїх персональних даних та приймає на себе всю відповідальність за їх точність і повноту.
2.10. Користувач приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі матеріальні, пов'язані з його діями по використанню Мобільного додатку. Мобільний додаток надається в користування за принципом «як є». Виконавець не несе відповідальності за помилки, збої у роботі інтернет-провайдерів, банківських установ, що спричинили збої банківських операційних систем та банківських операцій, інтернет-банкінгу та платіжних терміналів банку.
2.11. Виконавець надає Користувачеві права доступу і використання Мобільного додатка на умовах цього Договору.
2.12. Термін акцепту цієї публічної оферти необмежений.
2.13. Укладання Договору означає, що Користувач:
2.13.1. у повному обсязі ознайомився з функціонуванням Мобільного додатку;
2.13.2. визнає безумовну придатність Мобільного додатку;
2.13.3. приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень.
2.14. З огляду на те, що Мобільний додаток «MAGNETTO» буде використовуватись на території магазинів Компанії, що здійснюють роздрібну торгівлю товарами продовольчого та непродовольчого асортименту, Користувач надає згоду на перевірку представниками Виконавця та Компанії (адміністратором магазину або касиром, працівником служби охорони магазину, службой поддержки Користувача) відповідності обраного та сплаченого за фіскальним чеком товару в кошику Користувача Мобільного додатку, як споживача. Дана перевірка проводиться в касовій зоні магазину, біля касової зони або віддалено (за допомогою онлайн каналів зв'язку та засобів відеоспостереження). Користувач зобов'язується безперешкодно надавати товар і фіскальний чек для перевірки.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
3.1. Користувач зобов'язується належним чином дотримуватися умов цього Договору.
3.2. Користувач має право використання Мобільного додатку виключно з метою особистого використання відповідно до умов цього Договору.
3.3. Користувач зобов'язується не використовувати Мобільний додаток в порушення прав і законних інтересів інших правовласників, третіх осіб та цього Договору.
3.4. Користувач зобов'язується вживати належних заходів для забезпечення збереження його мобільного пристрою і несе особисту відповідальність у разі доступу до його мобільного пристрою третіх осіб.
3.5. Користувачеві заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати декомпілювання Мобільного додатку, а також здійснювати реверс-інжиніринг Мобільного додатку.
3.6. Користувач несе особисту відповідальність за використання Мобільного додатку будь-якими способами, прямо не дозволеними цим Договором.
3.7. Користувач не має права здійснювати будь-які несанкціоновані дії з Мобільним додатком.
3.8. Перед установкою Мобільного додатку у свій мобільний пристрій Користувач зобов'язаний ознайомитися з усією інформацією про Мобільний додаток, яка розміщена на сайті. Установка Мобільного додатку у мобільний пристрій підтверджує виконання Користувачем зазначеного в цьому пункті зобов'язання. У разі незгоди з умовами цього Договору, використання Мобільного додатка Користувачем повинно бути негайно припинено.
3.9. Користувачеві надається можливість безоплатно завантажувати і користуватися повним функціоналом.
3.10. Умови використання Мобільного додатка, зазначені на сайті: http://magnetto.store/ можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем в односторонньому порядку. При цьому продовження використання Мобільного додатка після внесення змін і/або таких доповнень означає згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
3.11. Користувач надає згоду Виконавцеві здійснювати обробку його персональних даних для поліпшення сервісу і збору статистики.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
4.1. Виконавець має право передавати права та обов'язки за Цим Договором третім особам в цілях виконання цього Договору без додаткової згоди Користувача.
4.2. Виконавець має право направляти Користувачеві будь-яким способом інформацію про функціонування Програми, в тому числі направляти рекламні, інформаційні та інші повідомлення на адресу електронної пошти або номер телефону, вказаний Користувачем, або розміщувати відповідну інформацію в самому Мобільному додатку.
4.3. Виконавець має право надавати Користувачам платні і безкоштовні послуги. Про умови надання платних послуг Виконавець інформує Користувача шляхом розміщення в Мобільному додатку або на інтернет-сайті: https://magnetto.store/ відповідної інформації про послугу (найменування послуги, її вартість, форма і порядок оплати).
4.4. Виконавець має право заблокувати доступ Користувача до Мобільного додатка або його частини в разі виявлення порушень Користувачем цієї Угоди.
4.5. Виконавець має право з урахуванням пункту 3.11 цієї Угоди здійснювати обробку персональних даних Користувача. Дані використовуються для поліпшення сервісу і збору статистики по ринку.
4.6. Виконавець має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Мобільним додатком без відшкодування Користувачеві понесених збитків, в тому числі в разі, якщо у Розробника є дані вважати, що Користувач або його афілійовані особи (навмисно чи ненавмисно):
- при користуванні Мобільним додатком порушують законодавство, положення цього Договору або права і законні інтереси третіх осіб;
- користуються Мобільним додатком недобросовісно, надмірно або не у відповідності з його
призначенням;
- завдають шкоди Мобільному додатку або його працездатності;
- здійснюють спроби несанкціонованого доступу до Мобільного додатка та інформації, яка міститься в
ньому;
- створюють загрозу збою технічних і/або програмних засобів Виконавця і/або третіх осіб.
4.7. Виконавець має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Мобільним додатком в разі прийняття відповідного рішення державного чи іншого уповноваженого органу, або в інших випадках передбачених чинним законодавством України та Міжнародними правилами/законами.

5 . ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Для виконання цього Договору можуть залучатися треті особи. Користувач підтверджує, що зазначеним третім особам надаються такі ж права, як і власникові прав на використання Мобільного додатка, в тому числі щодо використання персональних даних Користувача.
5.2. Користувач гарантує, що не буде робити будь-яких дій, спрямованих виключно на заподіяння шкоди Виконавцю і операторам стільникового мобільного зв'язку або іншим особам.
5.3. У разі порушення правил використання Мобільного додатка, обов'язків Користувача і заборон, зазначених у розділі 4 цієї Угоди, Користувач зобов'язується відшкодувати Виконавцю та Компанії збитки, завдані такими діями в повному обсязі.
5.4. Користувач несе повну особисту відповідальність за несанкціонований доступ третіх осіб до Мобільного додатка, встановленому на мобільний пристрій Користувача.
5.5. У разі втрати, видалення, пошкодження внесеної Користувачем в Мобільний додаток інформації в результаті дій/бездіяльності Користувача всю відповідальність несе Користувач.
5.6. Визнаючи міжнародний характер інтернету, Користувач приймає на себе відповідальність за дотримання всіх місцевих правил і законів, що стосуються дій Користувача в мережі.
5.7. Користувач Мобільного додатку зобов'язується не виконувати дій, які можуть розглядатись як порушення законодавства України або норм міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної
власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Мобільного додатку.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди,
Користувач і Виконавець докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між
ними.
6.2. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв'язку з його виконанням сторони вирішують шляхом проведення переговорів та за наявності письмової заяви Користувача, що передана засобами поштового зв'язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.
6.3. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню в відповідному компетентному суді за місцем знаходження Виконавця.
6.4. Жодна із Сторін Угоди не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили.
6.5. З усіх питань, неврегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.
6.6. Цей Договір набирає чинності для Користувача з моменту встановлення або завантаження Мобільного додатку в мобільний пристрій реєстрація у Мобільному додатку або отримання Мобільного додатку будь яким іншим шляхом і діє безстроково, на протязі усього періоду використання Користувачем Мобільного додатку.
6.7. Ця Угода складена українською мовою.
6.8. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано недійсним, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

7. КОНТАКТИ ВИКОНАВЦЯ ТА СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ КОМПАНІЇ
Телефон: 0432 554 302
Електронна адреса: support@magnetto.international
Додаток № 1

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ до Договору публічної оферти № 07/07/020 від 07 липня 2020 року
1. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
1.1. Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Договору публічної оферти між Користувачем Мобільного додатку та Виконавцем
1.2. Політика конфіденційності містить опис дій щодо використання особистих даних Користувача. Особисті дані включають будь-які дані про Користувача як фізичну особу, юридичну особу та інформацію щодо діяльності Користувача, наприклад, інформацію щодо використання Мобільного додатку, коли таке використання безпосередньо пов'язане з особистими даними Користувача.
1.3. Реєструючись у Мобільному додатку Користувач приймає цю Політику конфіденційності та надає згоду Виконавцю на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення) його персональних даних (в т. ч. інформації про нього з обмеженим доступом) з метою надання доступу до послуг у Мобільному додатку. Персональні дані Користувача також можуть надаватись третім особам, які можуть мати безпосереднє відношення до надання доступу до послуг у Мобільному додатку, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

2. ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ
2.1. Для реєстрації у Мобільному додатку Виконавець має право вимагати від Користувача надання даних, необхідних для надання послуг з використання Мобільного додатку.
2.2 Виконавець має право збирати, зберігати, обробляти та розповсюджувати особисті дані Користувача, в т. ч. його IP-адресу, тип і версію програмного забезпечення, екрани Мобільного додатку, які переглядав Користувач, час знаходження на певному екрані, взаємодію із екраном, дані з камери пристрою Користувача, дані його місцезнаходження, дані книги контактів Користувача та ін.

3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
3.1 Виконавець має право використовувати особисті дані Користувача з метою:
  • реєстрації у Мобільному додатку та сервісах, що є невід'ємною його частиною;
  • належного надання послуг у Мобільному додатку;
  • обробки запитів та операцій Користувача щодо цього Мобільного додатку;
  • аналізу та вивчення потреб Користувача щодо вдосконалення роботи функціоналу та сервісів Мобільного додатку;
  • запобігання, виявлення та розслідування потенційно заборонених чи незаконних дій, включаючи шахрайство;
  • розслідування порушень цієї Політики конфіденційності або її дотримання, а також захист інтересів та прав Компанії чи інших осіб, що мають прямий або опосередкований вплив в частині забезпечення працездатності Мобільного додатку;
  • комунікації з Користувачем з метою надання йому інформації щодо використання Мобільного додатку, його сервісів та спеціальних пропозицій.

4. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
4.1. Виконавець не розкриває особисті дані Користувача третім особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або умовами цієї Політики конфіденційності.
4.2. Виконавець не передає особисті дані Користувача третім особам, за умови надання згоди Користувачем.
4.3. Виконавець може передавати особисті дані Користувача довіреним підприємствам чи особам з метою їх обробки, аналізу та використання за умови, що такі дії не суперечать Політиці конфіденційності Компанії;
4.4. Виконавець передає особисті дані Користувача якщо використання, збереження чи розголошення таких даних є необхідним для того, щоб відповідати вимогам законодавства, регулюванню або виконанню запитів державних органів.

5. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ
5.1. Виконавець не продає, не надає в оренду та не передає будь-які особисті дані Користувача стороннім особам.
5.2. Виконавець має право залучати сторонніх постачальників або осіб для надання певних послуг від імені Виконавця, аналітичних або інших служб, такі сторонні постачальники/служби можуть збирати, аналізувати та використовувати інформацію про Користувача та дані щодо використання Мобільного додатку. Виконавець та/або постачальники Виконавця можуть зберігати таку інформацію та надавати доступ до цієї інформації третім особам, якщо це необхідно, щоб надати Користувачу послуги Виконавця.

6. БЕЗПЕКА ДАНИХ
6.1. Виконавець не гарантує абсолютної безпеки даних у разі несанкціонованого доступу третіх сторін.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за незаконні дії третіх осіб, хакерів, злочинців та інших правопорушників чинного законодавства, які можуть порушувати положення цієї Політики конфіденційності, намагаючись збирати повністю або частково особисті дані Користувача та використовувати їх.

7. ЗАХИСТ ДІТЕЙ
7.1. Вік Користувача Мобільного додатку на дату реєстрації у Мобільному додатку має складати не менше 16 років. Незважаючи на те, що особи до досягнення 16 років можуть незаконно користуватись Мобільним додатком, Компанія не несе жодної відповідальності за можливі наслідки при порушенні умов використання Мобільного додатку.

8. ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
8.1. Виконавець має право змінювати Політику конфіденційності будь-коли, без попереднього повідомлення Користувача. Будь-які зміни, які Виконавець може вносити до Політики конфіденційності в майбутньому, буде розміщено у публічному доступі та у Мобільному додатку, про що Користувача буде додатково повідомлено.